Kỹ năng

11:27 | 24/10/2012
Bồi dương - rèn luyện kỹ năng dạy Đại Học Sự nghiệp phát triển Kinh tế -Xã hội của mỗi Quốc gia luôn gắn liền với sự phát triển của Giáo dục– Đào tạo. Nhận thức rõ vai trò của Giáo dục– Đào tạo Nghị quyết TW 2 – Khoá 8- Đảng cộng sản Việt Nam đã định hướng quan điểm giáo dục là Quốc sách hàng đầu

THÔNG TIN MỚI